Europske komisije pokrenula inicijativu za povećanje proizvodnje biogoriva

Inicijativa Europske komisije za povećanjem proizvodnje biogoriva Europska Komisija posljednjih je nedelju dana povela inicijativu za povećanjem proizvodnje biogoriva koja ima nekoliko ciljeva. Prvi je promovisanje proizvodnje i upotrebe biogoriva kako u EU tako i u zemljama u razvoju. Drugi je povećanje konkurentnosti biogoriva na tržištu, Inicijativa Europske komisije za povećanjem proizvodnje biogoriva Europska Komisija posljednjih je nedelju dana povela inicijativu za povećanjem proizvodnje biogoriva koja ima nekoliko ciljeva. Prvi je promovisanje proizvodnje i upotrebe biogoriva kako u EU tako i u zemljama u razvoju. Drugi je povećanje konkurentnosti biogoriva na tržištu,Komisija namerava ove godine prikazati predlog revizije Direktive o biogorivima. Trenutno ova direktiva postavlja ciljne količine korištenja biogoriva. Prema njoj države članice EU moraju podići udeo učešća biogoriva u ukupnoj potrošnji goriva na 5,75 % do kraja 2010.g. Međutim već sad je vidljivo da se samo neke države u EU (Nemačka, Francuska, Austrija) osećaju obveznim da to realizuju. Zbog toga se sve više i polemiše da li je uopšte potrebno uvoditi uredbu o upotrebi biogoriva. Ako se ona odluči uvesti biće potrebno pronaći nove izvore sirovog materijala koji se mogu iskoristiti u proizvodnji biogoriva. Komisija je predložila da se prerada šećera za proizvodnju bioetanola uključi u regulativu o sadnji obnovljivih izvora na postranim površinama te isto tako i u regulativu o premijama na useve koji služe za dobijanje energije. Takođe će se preispitati smisao korištenja žitarica i uljarica za proizvodnju biogoriva iz postojećih interventnih zaliha u svrhu smanjenja podsticaja na izvoz žita. Smatra se da će proizvodnja biogoriva imati uticaj na poljoprivrednu politiku ne samo u EU već i u svetu, jer već sad je postalo jasno da će sve više sirovog biljnog materijala ulaziti u proizvodnju biogoriva. Ovakav razvoj proizvodnje biogoriva će imati značajan uticaj na poljoprivredno tržište i srednjoročno gledano dovešće će do značajnih promena u preraspodeli dobiti.