Stočarima na raspolaganju krediti za nabavku teladi i prasadi

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede objavio je konkurs za dodelu kredita namenjenih za nabavku kvalitetne teladi i prasadi za tov

Sredstva će se dodeljivati poljoprivrednim gazdinstvima, fizičkim i pravnim licima sa područja AP Vojvodine, upisanim u Registar poljoprivrednih gazdinstava. Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 1,5 odsto na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule.

Maksimalan iznos kredita je 40.000 evra, a Fond neće odobravati kredit u iznosu manjem od 3.000 evra. Rok otplate je 15 meseci, dok se korisnik kredita obavezuje da celokupan iznos vrati jednokratno nakon isteka kredita. Kredit će biti realizovan tako što će Fond uplatiti iznos odobrenog kredita registrovanom dobavljaču kvalitetne teladi i prasadi za tov koju bude odabrao učesnik konkursa. Krediti će se odobravati u skladu i na osnovu Pravilnika o raspodeli novca sa utvrđenim kriterijumima za dodelu kredita po raspisanim konkursima u 2019. godini.

Prijave se mogu preuzeti u Pokrajinskom fondu za razvoj poljoprivrede u Novom Sadu, opštinskim kancelarijama, na sajtu fonda, kao i na kraju ovog teksta.

Pored popunjene prijave, učesnici konkursa dužni su da podnesu i originalni predračun, listu nepokretnosti za poljoprivredno zemljište ne stariji od 15 dana. Zatim je potrebno podneti i izvod iz registra poljoprivrednih gazdinstava koji izdaje Uprava za trezor, dokaz o regulisanoj naknadi za odvodnjavanje/navodnjavanje ne starije od 30 dana, potom i fotokopiju lične karte ili očitane čipovane lične karte.

Konkurs je otvoren od 23. februara 2019. godine do iskorišćenja sredstava planiranih za njegovu realizaciju. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje. Prijavu sa traženom dokumentacijom dostaviti isključivo poštom na adresu: Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede, Bulevar Mihajla Pupina 6 sa naznakom “Za konkurs”. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 021/557-451.

Konkurs

Prijava