Predlog novog Zakona o poljoprivrednom zemljištu

Vlada Srbije usvojila je predlog Zakona o poljoprivrednom zemljištu i uputila ga u skupštinsku proceduru.Zakonom se uređuje planiranje,zaštita, uređenje i korišćenje poljoprivrednog zemljišta,kao i nadzor nad sprovođenjem tog Zakona,a poljoprivredno zemljište tretira se kao dobro od opšteg interesa.Definisana je uloga i nadležnost nove, republičke Uprave za poljoprivredno zemljište,u sastavu Ministarstva poljoprivrede, kao i opština koje se sada aktivno uključuju u sve poslove planiranja,korišćenja,zaštite i uređenja državnog zemljišta.Najvažnije novine su u korišćenju poljoprivrednog zemljišta.Novi zakon sada potpuno izjednačava fizička i pravna lica.Obradivo zemljište- njive,vrtove,voćnjake, livade i pašnjake u državnoj svojini,na rok od 1-e do 20 godina,moći će ubuduće da zakupe i fizička lica kao nosioci registrovanog poljoprivrednog gazdinstva.Sredstva od zakupnine poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u visini od 40 procenata biće prihod lokalne samouprave,a ostalih 60% republičkog budžeta i koristiće se namenski, isključivo za poboljšanje uslova poljoprivredne proizvodnje.Svi vlasnici,odnosno korisnici poljoprivrednog zemljišta,dužni su da ga redovno obrađuju,da se prema njemu odnose kao dobri domaćini i po pravilima dobre poljoprivredne prakse, jer novi Zakon,poljoprivredno zemljište tretira kao dobro od opšteg interesa. Predviđene su mere zaštite-zabrana ispuštanja i odlaganja opasnih i štetnih materija,protiverozione mere, kontrola plodnosti zemljišta,zabrana korišćenja obradivog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe,zaštita od mraza,grada i požara i zabrana usitnjavanja katastarskih parcela obradivog zemljišta.Pored komasacije,odvodnjavanja, navodnjavanja i rekultivacije,po prvi put,uvodi se i dobrovoljno grupisanje poljoprivrednog zemljišta.Poljoprivrednici će tako moći da dođu do krupnijeg poseda,odnosno da grupišu svoje parcele,kako bi ih lakše i jeftinije obrađivali. Otvorenim pitanjima denacionalizacije poljoprivrednog zemljišta,ovaj Zakon se ne bavi. Predlog novog Zakona o poljoprivrednom zemljištu dostupan je na internet sajtu Ministarstva poljoprivrede.